2014/06/30

ఎడబాటని ఎవడన్నాడు...--

ఎడబాటని ఎవడన్నాడు
కలిసున్నది మనమేనాడు
నీ గుర్తులు వెన్నెల వనమై
తోడొచ్చేదే నాతోడు ....

ఆ చిలకా ఈ గొరెంకా
కలిసున్నది అసలెందాక
ఏ కొమ్మన గడిపామో రేయి
ఆ తరువూ నేడేదింక .....

నిన్నెవరితో పోల్చుకునేది
నీలా మరి ఎవరుండేది
ఈ ఎండిన గుండెని తడిపి
నన్నెవరు బ్రతికించేది....

ఆకాలం అయిపోయింది
ఆవేదనే వరమైయ్యింది
నువ్ చేసి వెల్లిన గాయం
అరచేతిన బరువైయ్యింది...

ఈ గాయానికి అన్నీ తెలుసు
చెబుతున్నా వినదీ మనసు
నడివీధిలో ఇపుడే ఎందుకు
గుంపు లో నువ్ గుర్తొచ్చేది ...

వేదనవై వదలవు చేయి
నాదారిన నన్నొదిలేయి
సరికొత్తగ ముందున్నదిగా
నాప్రేమని నాకిచ్చేసెయ్యి ....

-సత్య