2013/06/13

ఫలాల సంచి...


తెలీకుండా దొంగలా 
దూరిందీ అహంకారం
నాకు తెలీకుండా నన్ను
మంది చూపుల్లో ఉంచింది

మందికి అతికించి
మందిలో బ్రతికించి
నాలో నేను గడిపే కాలం , 
ఇంకో విజయాన్ని దూరం చేసింది

గునపంలా గుచ్చి 
గుణపాఠాన్నిచ్చి 
నిరాశా నిట్టూర్పుల 
నీతుల్ని నిలిపింది 

మౌనం దాటిన మాట
ముల్లు గా గుచ్చుతుంటే 
ఫలాల సంచికి
ఇంకో చిల్లోటి పడింది 
-సత్య 

No comments:

Post a Comment