2013/05/03

తడిసిన కన్నుల ధ్యానము ...

తడిసిన
కన్నుల
ధ్యానము ...
కృష్ణా 
నీమీది
మోహము ...
ఎడబాటు
మంటల
దాహము ...
కుదురుకున్న
ఎదురుచూపు 
వెదురైపోతే ...
నిదురంతా
నీ తోనే
కలైపోతే...
ఆవేదనతో
తనువెల్లా
కాలిపోతే...
నివేదనతో
అంతరంగం
ఖాళీ ఐపోతే...
ఆలాపన
గాయాల్లోంచి
రాగము ..
బ్రతుకు
విరహ
గానము ...
నీ ప్రేమే
అమ్రృత
పానము ...

--సత్య 

1 comment:

  1. It is a good idea to write poetry in this style of one word per line. Perhaps latter day poetry could possibly written with one letter per line! Wonderful are the ways of modern day writers calling themselves poets!

    ReplyDelete