2016/03/21

అతివాదుల అతివాగుడు

ఇక్కడ అతివాదుల అతివాగుడు క్రింది విధంగా ఉంది ..
"1. భక్తి అనేది మతపరమైన పదం.
2. భక్తి అనేది మూఢత్వం.
3 .నేను దేశాన్ని ప్రేమిస్త, కాని పూజించను. (పూజ కూడా మతపరమైన పదం)
4. నేను దేశ-ప్రేమికున్ని మాత్రమే దేశ-భక్తున్ని కాను-కాబోను "
పైమాటలు విని మోసపోయే అమాయకులకి నేను చెప్పదల్చుకున్నదేమిటంటే ...
భక్తి దేశం మీద సహజంగా పుట్టే భావం -అది కేవలం భారతీయ భావము..
నాకు నా చొక్కా అంటే ప్రేమ అనొచ్చు..కాని నాకు నా చొక్కా అంటే భక్తి అనలేము
నాకు కుక్కంటే నాకు ప్రేమ అనొచ్చు ..కాని నాకు కుక్కంటే భక్తి అనలేము
నాకు తమ్ముడంటే ప్రేమ అనొచ్చు.. కాని నాకు తమ్ముడంటే భక్తి అనలేము

పైన తెలిపిన లాంటి వాటిల్లో ప్రేమ పదాన్ని వాడొచ్చు... కాని "భక్తి" పదాన్ని వాడలేము
ఎందుకంటే పైవన్నీ మనకన్నా తక్కువవి లేదా మనతో సమానమైనవి .. అందుకే అలాంటి వాటితో కేవలం ప్రేమ! ..భక్తి కుదరదు!!
కాని...
నాకు అమ్మంటే ప్రేమ అనొచ్చు... అలాకే నాకు అమ్మంటే భక్తి అని కూడా అనొచ్చు
నాకు నా న్నంటే ప్రేమ అనొచ్చు... అలాకే నాకు నాన్నంటే భక్తి అని కూడా అనొచ్చు
నాకు గురువంటే ప్రేమ అనొచ్చు... అలాకే నాకు గురువంటే భక్తి అని కూడా అనొచ్చు
నాకు పుస్తకమంటే ప్రేమ అనొచ్చు... అలాకే నాకు పుస్తకమంటే భక్తి అని కూడా అనొచ్చు
ఎందుకంటే పైవన్నీ మనకన్నా ఎక్కువైనవి పైగా ఆరాధించ దగ్గవి .. అందుకే కేవలం ప్రేమించడమే కాక భక్తి కూడ చేయొచ్చు..
అదే ప్రేమకి భక్తి కి తేడా...
దేశం మీద ఉండల్సింది ఎప్పుడూ భక్తే... (త్యాగం తో కూడిన ప్రేమ)
భక్తి ఉన్నచోటా ఎలాగూ ప్రేమ ఉంటుంది.
భక్తి ఏదో "మతపరమైన" పదం కాదు. అది ఆరాధనా భావము, త్యాగ భావము... ప్రేమకన్నా గొప్ప భావము.
అది దేశం మీద సహజంగా పుట్టే భావం -అది కేవలం భారతీయ భావము..
స్వస్తి!
-సత్య

1 comment:

  1. చాలా బాగుంది బ్రదరూ నిజంగా బాగుంది భక్తీ ప్రేమ దేశభక్తి మా బాగా చెప్పేరు. సింపుల్ గా ఉన్నా అర్ధవంతం గా ఉంది.

    ReplyDelete